GİZLİLİK POLİTİKASI FORTUNA AVRUPA YURT DIŞI İSTİHDAM VE DANIŞMANLIK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veriler, İstanbul ve Berlin’de hizmet noktaları bulunan ve işbu websitesinde hizmetleri açıklanan Fortuna Avrupa Yurt Dışı İstihdam ve Danışmanlık (“Fortuna Danışmanlık”) tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla, iş ve işle bağlantılı konularla sınırlı kalmak suretiyle bu metinde açıklandığı usulde işlenecektir. İşleme eylemi; kişisel verilerin kullanılması, kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, aktarılması ve/veya gruplandırılmasını kapsamaktadır. Şirketimiz, 5732 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında kişisel verilerin rıza dışında işlenmemesine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak elde ettiğimiz verilerin işlenme amaçları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

1-Talep ettiğiniz yurt dışı yatırım temelli hizmetlerin sunulması,

2-Ticari ve/veya hukuki iş stratejilerin planlanması,

3-Danışmanlık teklifleri, sözleşme ve formların hazırlanması ve sair hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi,

4-Şirket/şube kuruluşu sonrasındaki resmi işlemlerin ifası,

5-Müşteri ilişkilerinde sözlü ve yazılı iletişimin sağlanması,

6-Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi,

7-Hizmet sağlanması sürecinde yetkili kurum ve/veya kuruluşlara bilgi verilmesi,

8-Hizmet kapsamında Türkçe, İngilizce veya Almanca belge hazırlanması,

9-Gelen aramalarda kişiye doğru şekilde hitap edilmesi,

10-Gelen aramanın teyidi ve istatistiksel tespiti,

11-Doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması.

Bu amaçlar gerçekleştirilirken bir tür veri birden fazla kez işlenebilecektir.

30356 sayılı Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) m.4 uyarınca veri sorumlusu hangi verileri ne amaçla işleyeceğini açıkça belirtmekle yükümlüdür. İşbu hüküm uyarınca Fortuna Danışmanlık;

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

1-Kişinin isim, soy isim ve adresini; hizmet kapsamındaki sözleşmeler, formlar, genel işlem şartları ve resmi kurumlara arz edilecek belgelerde kullanma ve bu yolla tedarikçi kişi/kurumlara aktarma,

2-Kişinin fotoğrafını; hizmet kapsamında gerektiği hallerde resmi evraklara ekleme,

3-Kişinin kimlik bilgilerini; noter ve bankalardaki işlemlerde kayıt yapma,

4-Banka hesap numarasını; banka işlemlerinde kullanılma,

5-Çağrı merkezi ses kaydını; hizmet kalitesi amacıyla kullanma,

6- Çerez (Cookie) kayıtlarını; Website iyileştirme amacıyla kullanılma,

7-Kişinin telefon numarası ve e-mail adresini (genel olarak iletişim bilgilerini); müşteri iletişimini sağlama,

8-İlgili kişinin aile bireylerinin kişisel verilerini; oturum izinlerinde bildirmek,

amacıyla ilgililerin kişisel verilerini işlemektedir.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimizden hizmet alan veya hizmet alanlarla bağlantılı olan (hizmet alanın çalışanları, ailesi veya iş ilişkisinde bulunduğu kimseler) ve Şirketimiz tarafından kişisel verilerinin işlenmesinde hukuki yarar bulunan tüm gerçek kişilerdir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

İşbu aydınlatma metninde bahsi geçen kişisel veriler, hizmetlerin mecbur kıldığı üzere Almanya resmi merciileriyle paylaşılma amacıyla yurtdışına da aktarılacaktır. Hizmetler kapsamında kalması şartıyla bu veriler; Fortuna Danışmanlık ile iş ortaklığında bulunan gerçek veya tüzel kişilere, tedarikçilere, iştiraklere, hissedarlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, topluluk şirketlerine aktarılabilecektir. Bahsi geçen kişiler, Tebliğ uyarınca aktarılması hukuka uygun bulunan kimselerdir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Fortuna Danışmanlık kişisel verileri; telefon, e-mail, website iletişim formu, online görüşmeler veya veri entegrasyonu yoluyla toplayabilir. Talebinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir. Fortuna bünyesindeki bilgisayarlar, hard diskler, online depolama ve analiz platformlarında sadece hizmetler için kullanılmak üzere saklanabilir.

Verileri toplanan ilgili kişi, KVKK m. 11 kapsamında verileri üzerinde birtakım haklara sahiptir. Bu haklar aşağıda alıntılanmıştır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi, verilerinin aktarıldığı kişi/kurumları öğrenme, bu anlamda bilgi alma ve verilerinin silinmesini talep etme gibi haklara sahiptir. Fortuna Danışmanlık, kişinin talebi doğrultusunda verilerinin aktarımı hakkında bilgi vermek, düzeltme yapmak veya verileri yok etmekle yükümlüdür.

İşbu Aydınlatma Metni, Fortuna Danışmanlık tarafından hazırlanmış olup işlenen ve depolanan verilerde değişiklik olması halinde KVKK, ilgili tebliğler ve Kurum tarafından yayınlanan rehberler kapsamında revize edilecektir.

Sorularınız İçin Tıklayın
×
Yardım

Tüm soru, görüş öneri ve şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz.